Chirashi

C1 CHIRASHI ANGUILLE   17,50€
C2 CHIRASHI SAUMON   15,50€
C3 CHIRASHI THON   17,00€
C4 CHIRASHI ASSORTIMENT   16,50€
 
?>